گروه سنی 4 تا 5 سال

گروه سنی 4 تا 5 سال

علاوه بر انجام کلیه کارهای گروه سنی 3 تا 4 سال آموزش های زیر نیز انجام می شود:

  • حافظ خوانی
  • آموزش قرآن
  • آموزش کامپیوتر
  • آموزش ژیمناستیک
  • آموزش شطرنج زیر نظر مدرسه شطرنج
  • آموزش موسیقی کودکان به روش "کارل ارف"با شروع بلز و ادامه فلوت
  • هفته ای یک روز در کلاس خلاقیت شرکت می کنند.این کلاس با عنوان "آموزش های کاربردی و علمی

          بار رویکرد کارآفرینی به کودکان"زیر نظر موسسه آموزش و پژوهشی شهر بچه های کارآفرین تشکیل می شود